Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Industrial Marine Solutions BVBA gevestigd te Antwerpen.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

IMS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industrial Marine Solutions BVBA.; Koper: de partij met wie IMS een koopovereenkomst heeft gesloten; Opdrachtgever: degene die IMS opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van reparatie-, onderhoud, revisie, hermotorisering, en/of andere werkzaamheden.


Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (kopers c.q. opdrachtgevers) door IMS. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.


Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover zij door IMS schriftelijk zijn bevestigd door kopers en/of opdrachtgevers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door IMS.


Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing


Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

Een aanbieding wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door koper of opdrachtnemer is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Vá²á²r aanvaarding is IMS gemachtigd de aanbieding in te trekken.


Artikel 4 De Overeenkomst

Een overeenkomst tussen IMS en koper c.q. opdrachtgever komt tot stand na mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de aanbieding c.q. offerte


Artikel 5 Prijswijzigingen

Overeengekomen prijzen bij een overeenkomst van opdracht zijn slechts indicatief. Prijswijzigingen ten gevolge van onder meer wijzigingen in belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen worden te allen tijde in de prijs doorberekend.


Indien de prijs ingevolge hetgeen in lid b. is bepaald, met meer dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden dan heeft koper c.q. opdrachtnemer – na daarover van IMS ontvangen kennisgeving – het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de prijs plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. In dat geval heeft IMS recht op vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten, zulks met een minimum van 10% van de aanvankelijke prijs.


Artikel 6 Levering

Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Vervroegde aflevering is te allen tijden toegestaan. Bij overschrijding van die vermoedelijke datum met een termijn van drie maanden of meer, kan de koper IMS schriftelijk in gebreke stellen. Indien IMS een maand na de ingebrekestelling haar verplichtingen dan nog niet is nagekomen, heeft koper c.q. opdrachtgever het recht om de overeenkomst per aangetekende brief buitengerechtelijk te ontbinden.


De wijze van transport wordt door IMS bepaald en geschiedt steeds voor risico van opdrachtgever. Verzekering kan plaats vinden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerder, kunnen geen afbreuk doen aan hetgeen in dit lid is bepaald.


Artikel 7 Meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van reparatie – en/of revisiewerkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal IMS de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.


Ingeval van een overeengekomen wijziging en/of aanvulling van de opdracht heeft IMS het recht de aanvankelijke prijs te wijzigen/verhogen en zal dit in voorkomend geval zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.


In afwijking van lid c. zal IMS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 8 Betaling

Volledige betaling dient contant te geschieden bij aflevering van het gekochte of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder dat koper c.q. opdrachtgever recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting. Indien koper c.q. opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft hij in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.


Ingeval van een overeenkomst van opdracht is IMS gerechtigd om een betaling van een voorschot te verlangen alvorens met haar werkzaamheden aan te vangen. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal dit voorschot niet meer bedragen dan 50% van de totale aanneemsom. Opdrachtgever kan in de plaats van de betaling van dit voorschot zekerheid stellen in de vorm van een abstracte bankgarantie op eerste afroep, mits IMS vooraf akkoord is met de redactie van de bankgarantie.


Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de koper c.q. de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd. Een gedeelte van de maand wordt gelijkgesteld aan een gehele maand.


Bovendien zijn de door IMS in redelijkheid gemaakt incassokosten verschuldigd, welke in ieder geval 15% van de door de koper c.q. opdrachtgever verschuldigde bedragen, bedraagt, zulks met een minimum van € 150,--. Voorts kan IMS in dat geval de uitvoering van de opdracht opschorten met een beroep op de onzekerheidsexceptie.


Indien na voltooiing van de opdracht en kennisgeving daarvan aan opdrachtgever de betreffende motor en/of overig ter revisie of reparatie aangeboden object niet binnen 14 dagen na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is IMS gerechtigd om binnen haar bedrijf gehanteerde, of bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens opslagkosten- en/of stallingskosten in rekening te brengen.


Vervangen materialen, onderdelen en/of zaken zijn eigendom van IMS zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9 Garantie

IMS garandeert gedurende een periode van zes maanden na oplevering en wel tot een maximum van 500 werk-/ draaiuren van de motor, dan wel 25.000 door de motor afgelegde kilometers, waarbij bepalend is welk maximum het eerste wordt bereikt, de door haar geleverde ruilmotoren en in opdracht compleet gereviseerde motoren.


Op leveranties door IMS van nieuwe motoren en andere nieuwe zaken zijn de garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabriek op deze motoren c.q. zaken worden verstrekt. Gebruikte motoren of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd zijn aan geen andere garanties onderworpen dan welke IMS van deze derde heeft gekregen.


De garantie van IMS is beperkt tot het kosteloos verbeteren van de door IMS uitgevoerde deelrevisies of door IMS verrichte werkzaamheden voor zover zij vallen onder lid a van dit artikel en waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij onjuist zijn verricht.


Op nieuwe onderdelen en andere nieuwe zaken is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur op deze zaken is verstrekt.


Op gebruikte onderdelen en op door derden uitgevoerde werkzaamheden zijn geen andere garanties onderworpen dan die IMS heeft verkregen


Artikel 10 Aansprakelijkheid

IMS is niet aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde zaken veroorzaakte (in)directe schade of voor (in)directe schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, behoudens het geval dat die schade valt onder de garantiebepalingen zoals hiervoor opgenomen in artikel 9, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van IMS.


Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde dan ook jegens IMS in verband met door IMS geleverde zaken of verrichte werkzaamheden vervallen twaalf maanden na het tijdstip waarop de koper c.q. opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde rechten of bevoegdheden.


IMS is uitsluitend aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie indien en voorzover deze schade door de aansprakelijkheidsverzekering van IMS is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de verzekering. Hetzelfde geldt terzake van als gevolgschade te kwalificeren letsel – en/of overlijdensschade, tenzij voor de betreffende schade onzerzijds productaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in titel 6.3 van het Burgerlijk Wetboek dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van IMS.


Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van IMS beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door IMS gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.


Artikel 11 Eigendomsovergang en risico

IMS behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken, tot dat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan. Indien IMS in het kader van de koopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom tot dat koper c.q. opdrachtgever ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die IMS ten opzichte van koper c.q. opdrachtgever mocht verkrijgen wegens te kort schieten van koper c.q. opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens IMS.


Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op koper c.q. opdrachtgever is overgegaan, mag hij deze zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat IMS in haar belang als eigenaar van die zaak schaadt of kan schaden bij haar te melden. IMS is tot generlei vrijwaring van koper c.q. opdrachtgever voor diens aansprakelijk als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart koper c.q. opdrachtgever IMS voor aanspraken die derden jegens haar geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendom voorbehoud.


Koper c.q. opdrachtgever is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen WA en casco-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Koper c.q. opdrachtgever verleent IMS door ondertekening van de overeenkomst een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.


Indien koper c.q. opdrachtgevers in de nakoming van zijn verplichtingen te kort schiet of IMS goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin te kort zal schieten, is IMS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend, bestaat dit recht, indien koper c.q. opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, indien zijn faillissement is aangevraagd of uitgesproken of indien hij enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal koper c.q. opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke prijs) verminderd met de voor de terugneming door IMS gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet- nakoming van zijn verplichtingen aan IMS verschuldigd is.


Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door IMS geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken, dient koper c.q. opdrachtgever IMS binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. IMS is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken bij koper c.q. opdrachtgever weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan.


Artikel 12 Retentierecht

Ingeval van reparatie en/of revisie kan IMS het retentierecht uitoefenen op de te repareren en/of te reviseren zaak, indien de opdrachtgever de kosten van die reparatie- c.q. revisiewerkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door IMS verrichte werkzaamheden aan dezelfde of een andere zaak betreft. IMS kan het retentie recht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.


Artikel 13 Verkoop en ruil

Indien bij verkoop van een nieuwe motor c.q. andere zaken, tegen inruil van een gebruikte motor c.q. andere zaak, de koper in afwachting van de levering van de nieuwe motor c.q. ander zaak, de oude motor c.q. andere zaak blijft gebruiken wordt laatst genoemde motor c.q. andere zaak, eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.


Artikel 14 Geschillen

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en in het voorkomend geval het vredegerecht van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst.